Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PSIE ABC – EMILIA CZECHOWICZ

  1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Usług lub Treści w ramach objętych zakresem usług świadczonych przez Psie ABC – Emilia Czechowicz;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług w ramach objętych zakresem usług świadczonych przez Psie ABC – Emilia Czechowicz;

4. Psie ABC – podmiot świadczący usługi w zakresie Szkolenia Psów;

Psie ABC – Emilia Czechowicz

02-638 Warszawa

ul. Bełska 4

NIP: 5212874692

Regon: 141104368

oraz

serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym “www.psieabc.pl” za pośrednictwem którego Klient może rezerwować usługi, korzystać z dostępnych usług i dokonywać płatności ze szczególnym uwzględnieniem zadatków i płatności za dostęp do Treści;

5. Instruktor – osoba świadcząca Usługi w ramach objętych zakresem usług świadczonych przez Psie ABC

6. Treści – produkty w postaci plików w formie elektronicznej dostępne w serwisie internetowym Psie ABC i Psie ABC.pro;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Treści oraz Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Psie ABC a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Psie ABC;

8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Usług lub/i Treści.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług w ramach objętych zakresem usług świadczonych przez Psie ABC .

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług oraz usług drogą elektroniczną.

2.3. Serwis internetowy, działający pod adresem www.psieabc.pl , prowadzony jest przez:

Psie ABC – Emilia Czechowicz

02-638 Warszawa

ul. Bełska 4

NIP: 5212874692

Regon: 141104368

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach serwisu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach serwisu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług w ramach objętych zakresem usług świadczonych przez Psie ABC

2.5. W celu korzystania z serwisu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Psie ABC zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.psieabc.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Usługach i Treści podane na stronach internetowych Psie ABC, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Serwisu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2 Z Serwisu mogą korzystać Klienci, którzy są uczestnikami Kursów Grupowych organizowanych przez Psie ABC lub korzystają z usług konsultacji indywidualnych świadczonych przez Psie ABC.

3.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu.

3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.5. Psie ABC może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Serwisu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Serwisie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Serwisu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Psie ABC za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Psie ABC.

d) Nie jest uczestnikiem kursu organizowanego lub nie korzysta z usług Konsultacji Indywidualnych w ramach Psie ABC.

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Serwisu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Psie ABC.

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Psie ABC usługami, Serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8. Klient zobowiązany jest do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Serwisu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Psie ABC,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.9 Prawo Klienta do korzystania z Serwisu wygasa 30 dni po zakończeniu Kursu lub ostatniej konsultacji w ramach usług świadczonych przez Psie ABC.

IV. Zasady korzystania z Usług Psie ABC w obrębie Placu ćwiczeń i Sali Treningowej

4.1 Klient jest zobowiązany do posiadania książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami (w przypadku szkoleń grupowych) i do dostarczenia książeczki szczepień Instruktorowi (do wglądu).

4.2 Pies powinien być wprowadzony na teren szkolenia na smyczy.

4.3 Psy są spuszczane ze smyczy tylko i wyłącznie na polecenie Instruktora.

4.4 Klient jest zobowiązany do sprzątania nieczystości po swoim psie.

4.5 Pies chory nie uczestniczy w zajęciach i jest zwolniony na okres rekonwalescencji. Nieobecność taka jest usprawiedliwiona, o ile Instruktor został wcześniej  poinformowany za pośrednictwem email adres kontakt@psieabc.pl, nie później niż na 12h przed zajęciami.Termin odrobienia takiej nieobecności należy ustalić indywidualnie z Instruktorem.

4.6 W przypadku gdy suka dostanie cieczkę w trakcie szkolenia, nie uczestniczy w szkoleniach i jest  zwolniona na okres zakończenia cieczki na ok. 3 tygodnie (nieobecność ta jest usprawiedliwiona, o ile Instruktor został poinformowany za pomocą email adres kontakt@psieabc.pl, nie później niż na 12h przed planowanymi zajęciami Termin odrobienia takich nieobecności należy ustalić indywidualnie z Instruktorem. Dotyczy szkoleń grupowych.

4.7 W przypadku niemożności uczestnictwa w którymś ze spotkań szkolenia grupowego innych niż wymienione w punktach 4.5 i 4.6 nie ma możliwości odrabiania zajęć. Na indywidualną prośbę skierowaną do Instruktora można otrzymać nagrania lekcji na których została zgłoszona nieobecność. Przysługują maksymalnie nagrania z dwóch lekcji.

4.8 Psy w czasie szkolenia pozostają pod nadzorem Klienta i Instruktorów. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa lub uszczerbek na zdrowiu samego psa odpowiada Klient (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia – Zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego: „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody, niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło (…)”).

4.9 Psy dorosłe przejawiające agresję lub dużą lękliwość przyjmowane są na szkolenia grupowe tylko po konsultacjach indywidualnych z Instruktorami i na ich wyraźną sugestię. W innym przypadku Psie ABC zastrzega sobie prawo do wydalenia z zajęć grupowych psów agresywnych i nadmiernie lękowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Instruktor. Nie przysługuje w związku z nią zwrot wpłaconych środków.

4.10 Klient lub osoba – przewodnik psa oraz osoby towarzyszące i dzieci zobowiązane są do ubioru sportowego: długie spodnie i wygodne zakryte obuwie. Podczas zajęć na placu ćwiczeń w porze zimowej obowiązuje obuwie z antypoślizgową podeszwą. Dzieci przebywające podczas treningu na Sali / Placu nie mogą utrudniać prowadzenia zajęć.

4.11 Za rzeczy pozostawione na placu ćwiczeń lub sali treningowej odpowiada Klient.

4.12 Klient jest zobowiązany do powstrzymywanie się od stosowania metod awersyjnych (bicie, używanie kolczatki lub obroży elektrycznej itp.) w trakcie szkoleń.

4.13 Klient jest zobowiązany do prowadzenia szkoleń w domu według zaleceń Instruktora. W przypadku braku pracy własnej i nie stosowania się do zaleceń Instruktora efekty szkolenia mogą być znikome.

4.14 Klient jest zobowiązany do posiadania właściwego sprzętu w czasie szkolenia: smycz, obroża (lub szelki),  smakołyki dla psa, zabawka psa. Do szkolenia psa nie nadają się smycze typu flexi (automatyczne). Wskazane są smycze o długości min. 1,8m.

4.15 Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia instruktorowi:
a) wszelkich ran i urazów – tak psa, jak i swoich;
b) wszelkich zachowań agresywnych swojego i innych psów przebywających na placu ćwiczeń lub sali treningowej;
c) wszelkich innych problemów pojawiających się w trakcie zajęć.

4.16 W trakcie szkolenia obowiązuje zakaz korzystania ze wszelkich urządzeń , które mogą spowodować rozproszenie uwagi Klienta, Instruktora bądź psa.

4.17 Klient jest proszony o punktualne przychodzenie na szkolenia (spóźnienie rozprasza uczestników szkolenia). W przypadku możliwego do przewidzenia spóźnienia Klient proszony jest o powiadomienie o tym fakcie Instruktora prowadzącego grupę poprzez wysłanie wiadomości sms.

4.18 Klient nie ma możliwości rejestrowania materiałów wideo z przebiegu zajęć grupowych. Wszelkie opisy ćwiczeń i niezbędne instrukcje znajdują się na platformie PsieAbc.pro.

4.19 Zajęcia trwają 60 minut.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu internetowego należy wejść na stronę internetową www.psieabc.pl, dokonać wyboru Usługi lub/i Treści podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5.2. Wybór zamawianych Usług lub/i Treści przez Klienta jest dokonywany poprzez wypełnienie formularza.

5.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Usług lub/i Treści. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

5.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Psie ABC Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostęp do świadczonych Usług i Treści

6.1. Usługi w ramach Kursów Grupowych świadczone są w następujących lokalizacjach:

a) na Placu Ćwiczeń – Warszawa, ul. Filipiny Płaskowickiej 40

b) w Sali Treningowej – Warszawa, ul. Bełska 4

6.2 Usługi w ramach Konsultacji Indywidualnych świadczone są w lokalizacji uzgodnionej pomiędzy Klientem a Instruktorem w rozmowie telefonicznej lub bezpośredniej.

6.3. Terminem realizacji Usługi jest:

a) w ramach Kursów Grupowych – termin wybrany przez klienta podczas wypełniania formularza zamówienia – zgłoszenie na kurs

b) w ramach Konsultacji Indywidualnych termin uzgodniony pomiędzy Klientem a Instruktorem w rozmowie telefonicznej lub bezpośredniej

6.4 Treści dostępne są w ramach serwisu internetowego Psie ABC pod adresami www.psieabc.pl. i www.psieabc.pro

6.5 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.psieabc.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

6.6 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Usług i Treści następuje poprzez:

a)w ramach Kursów Grupowych – przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia.

b) w ramach Konsultacji Indywidualnych potwierdzenia uzgodnień pomiędzy Klientem a Instruktorem w rozmowie telefonicznej lub bezpośredniej

VII. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Usług i dostępu do Treści podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego “Emilia Czechowicz 91 1160 2202 0000 0002 2530 9990”,

b) płatnością w systemie “Przelewy24”

VIII. Odstąpienie od umowy

8.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Psie ABC podany w niniejszym Regulaminie.

8.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło Zamówienie jednak przed wykonaniem Usługi.

8.3 Termin wykonania usługi zaczyna swój bieg również w przypadku nieobecności klienta.

8.4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a) rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez Psie ABC przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy; za rozpoczęcie świadczenia uważa się również użycie kodu rabatowego który znosi opłaty za dostęp do treści audiowizualnych dostępnych na platformie psioeabc.pro

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

c) usług lub treści o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone

8.5 W przypadku rezygnacji  na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Klientowi przysługuje zwrot całej uiszczonej kwoty.

8.6 Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia później niż na 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Psie ABC zachowuje prawo do opłaty uiszczonej w formie zadatku.

8.7 Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia lub w trakcie szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Psie ABC zachowuje prawo do pełnej opłaty za szkolenie.

8.8 W przypadku rezygnacji ze szkolenia z powodów zdrowotnych psa /niezdolność min. 3 m-ce/ należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza weterynarii potwierdzające ten fakt. Po dostarczeniu zostanie dokonany zwrot w wysokości 100% niewykorzystanej kwoty.

8.9 W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach Klient ma prawo do odebrania zajęć lub dokończenia kursu z następną grupą szkoleniową po uprzednim uzgodnieniu terminu z Instruktorem.

8.10 Klient zobowiązuje się do uiszczenia 100% należnej za szkolenie opłaty najpóźniej na pierwszych zajęciach.

8.11. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

IX. Reklamacje dotyczące Usług i Treści

9.1. Psie ABC jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Treści zakupionej przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@psieabc.pl. Psie ABC zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 21 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.3. Psie ABC nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. Psie ABC podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Psie ABC o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

Psie ABC – Emilia Czechowicz

02-638 Warszawa

ul. Bełska 4

mailowo pod adres kontakt@psieabc.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

10.5. Psie ABC zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 21 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Psie ABC a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Psie ABC a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Psie ABC.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.