REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PSIE ABC Psie ABC Sp. zo.o

Regulamin możesz pobrać tutaj.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PSIE ABC Psie ABC Sp. zo.o. 

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia Usług lub Treści w ramach objętych zakresem usług świadczonych przez Psie ABC – Emilia Czechowicz;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług w ramach objętych zakresem usług
świadczonych przez Psie ABC Sp. Z o.o.;

4. Psie ABC – podmiot świadczący usługi w zakresie Szkolenia Psów;

Psie ABC Sp.z o.o.. 

Ul. Bełska 4
02-638 

Warszawa 

NIP 5213948346 

oraz
serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym “www.psieabc.pl” oraz “psieabc.pro” za pośrednictwem którego Klient może rezerwować usługi, korzystać z dostępnych usług i dokonywać płatności ze szczególnym uwzględnieniem zadatków i płatności za dostęp do Treści;

5. Instruktor – osoba świadcząca Usługi w ramach objętych zakresem usług świadczonych przez Psie ABC

6. Treści – produkty w postaci plików w formie elektronicznej dostępne w serwisie internetowym Psie ABC;

7. Szkolenie – szkolenia organizowane i prowadzone przez Psie ABC w formie zdalnej i/lub stacjonarnej, których przedmiot i zakres wynika każdorazowo z opisu na stronie internetowej psieabc.pl lub psieabc.pro

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Treści oraz Usług lub Szkolenia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Psie ABC a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Psie ABC;

9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Usług lub/i Treści lub/i Szkolenia

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług w ramach objętych zakresem usług świadczonych przez Psie ABC .

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług oraz usług drogą elektroniczną.

2.3. Serwis internetowy, działający pod adresem “www.psieabc.pl” oraz “psieabc.pro”, prowadzony jest przez:

Psie ABC Sp.z o.o..
Ul. Bełska 4
02-638 Warszawa
NIP 5213948346

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach serwisu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach serwisu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług w ramach objętych zakresem usług świadczonych przez Psie ABC

2.5. W celu korzystania z serwisu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Psie ABC zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu “www.psieabc.pl” oraz“ psieabc.pro”, pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Usługach, Treściach i Szkoleniach podane na stronach internetowychpsieabc.pl i psieabc.pro, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Serwisu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2 Z Serwisu mogą korzystać Klienci, którzy są uczestnikami Szkoleń organizowanych przez Psie ABC lub wykupili dostęp do Serwisu w ramach Usług świadczonych przez PsieABC.

3.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu.

3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.5. Psie ABC może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Serwisu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Serwisie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Serwisu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Psie ABC za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Psie ABC.

d) Nie jest uczestnikiem Szkolenia organizowanego przez Psie ABC lub nie wykupił dostępu do Serwisu w ramach usług świadczonych przez Psie ABC.

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Serwisu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Psie ABC.

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Psie ABC usługami, Serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8. Klient zobowiązany jest do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Psie ABC,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu internetowego należy wejść na stronę internetową “www.psieabc.pl” lub “psieabc.pro” i dokonać wyboru Usługi lub/i Treści lub/i Szkolenia podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Usług lub/i Treści lub/i Szkolenia przez Klienta jest dokonywany poprzez wypełnienie formularza.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Usług lub/i Treści lub/i Szkolenia W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie wyboru metody płatności i dokonania płatności według wybranej metody oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Psie ABC Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa powyżej.

4.8. Psie ABC zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Zamówienia, bez podawania przyczyny. W takim przypadku Psie ABC dokona niezwłocznie zwrotu płatności uiszczonej przez Klienta, tą samą metodą, którą Klient dokonał płatności.

4.9 W przypadku zakupu Usług i/lub Treści w ramach zakupu Szkolenia, Klient otrzymuje dostęp do Usług i/lub Treści najpóźniej w ciągu 24 godzin od dokonania wybranej metody płatności.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostęp do świadczonych Usług i Treści

5.1. Usługi w ramach Szkoleń grupowych świadczone są w następujących lokalizacjach:

a) na Placu Ćwiczeń – Warszawa, ul. Filipiny Płaskowickiej 40

b) w Sali Treningowej – Warszawa, ul. Bełska 4

c) w innej lokalizacji określonej w Serwisie

d) online

5.2 Usługi w ramach Szkoleń indywidualnych świadczone są w lokalizacji uzgodnionej pomiędzy Klientem a Instruktorem w rozmowie telefonicznej lub bezpośredniej.

5.3. Terminem realizacji Usługi jest:

a) w ramach Szkoleń grupowych – termin wybrany przez Klienta podczas wypełniania formularza zamówienia – zgłoszenie na Szkolenie

b) w ramach Szkoleń indywidualnych termin uzgodniony pomiędzy Klientem a Instruktorem w rozmowie telefonicznej lub bezpośredniej

5.4 Treści dostępne są w ramach serwisu internetowego Psie ABC pod adresem “www.psieabc.pl” oraz “psieabc.pro”

5.5 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu “www.psieabc.pl” i “psieabc.pro” oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.6 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Usług i Treści następuje poprzez:

a) w ramach Szkoleń grupowych – przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia.

b) w ramach Szkoleń indywidualnych potwierdzenia uzgodnień pomiędzy Klientem a Instruktorem w rozmowie telefonicznej lub bezpośredniej

5.7 Warunkiem udziału w niektórych Szkoleniach może być wyrażenie zgody na nieodpłatne wielokrotne rozpowszechnianie nagrań/zdjęć wizerunku Klienta na stronach internetowych psieabc.pl i psieabc.pro w celach informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i reklamowych związanych z działalnością prowadzoną przez Psie ABC.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Usług i dostępu do Treści oraz Szkoleń podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego “Emilia Czechowicz 21 1160 2202 0000 0003 5278 1957”,

b) płatnością w systemie “Przelewy24” lub “PayU”

c) zapłata kartą płatniczą Visa, MasterCard – karta kredytowa zostaje obciążona w momencie Zamówienia.

d) gotówką w miejscu świadczenia Usługi przy czym dostępność ww. metod płatności dla danych Usług i/lub Treści i/lub Szkoleń wskazana jest przy składaniu Zamówienia

6.3 W przypadku niektórych Szkoleń możliwym jest uiszczenie wpisowego w wysokości wskazanej w ofercie Usługi w momencie składania Zamówienia i zapłata pozostałej kwoty na numer konta bankowego PsieABC Sp. Z o.o. 36 1050 1025 1000 0090 8145 7989”, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia Szkolenia.

6.4. W szczególnych sytuacjach, Psie ABC może uzgodnić indywidulanie z Klientem sposób, formę i terminy płatności za Usługi i/lub Treści i/lub Szkolenie.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Psie ABC podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło Zamówienie jednak przed wykonaniem całej Usługi

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a) rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez Psie ABC przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;

b) nagrań audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania;

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

d) usług lub treści o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone

7.4 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do: umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nastąpiło spełnianie świadczenia (tj. uzyskanie dostępu do treści cyfrowych dostępnych na stronie psieabc.pro lub psieabc.pl).

7.5 W przypadku Usługi, wykonanej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnionego do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej ceny.

7.6.W przypadku rezygnacji na 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia Klientowi przysługuje zwrot całej uiszczonej kwoty, z zastrzeżeniem postanowień z ust. 7.3 -7.5 Regulaminu

7.5 Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia później niż na 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Szkolenia, Psie ABC zachowuje prawo do opłaty uiszczonej w formie wpisowego.

7.7. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Szkolenia lub w trakcie Szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Psie ABC zachowuje prawo do pełnej opłaty za Szkolenie.

7.8 W przypadku rezygnacji ze Szkolenia z powodów zdrowotnych psa /niezdolność min. 3 m-ce/ należy dostarczyć informację potwierdzającą ten fakt. Po dostarczeniu zostanie dokonany zwrot w wysokości 100% niewykorzystanej kwoty.

7.9 W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach Klient ma prawo do odebrania zajęć lub dokończenia Szkolenia z następną grupą szkoleniową po uprzednim uzgodnieniu terminu z Instruktorem.

7.10. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

VIII. Reklamacje dotyczące Usług i Treści

8.1. Psie ABC jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Treści, Usług lub Szkolenia zakupionych przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@psieabc.pl. Psie ABC zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 21 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Psie ABC nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie
gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Psie ABC podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Psie ABC o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
Psie ABC Sp.z o.o..
Ul. Bełska 4
02-638 Warszawa
NIP 5213948346
mailowo pod adres kontakt@psieabc.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

9.5. Psie ABC zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 21 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Psie ABC a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Psie ABC a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Psie ABC.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.